Other

2022 Subject Index

Meandros Med Dent J 2022;23(4):0-0

3dMD/3dMD247
Acromioclavicular joint separation/ Akromiyoklaviküler eklem çıkığı509
Adhesive/Adeziv194
Adipocyte cell culture/Adiposit hücre kültürü136
Adulthood/Erişkin dönem254
Aerosols/ Aerosoller435
Age estimation/Yaş tayini275
Agreement/Uyum520
Alkasite/Alkasit24
Alternative medicine/Alternatif tıp349
Alveolar bone loss/Alveolar kemik kaybı141
Amylase/Amilaz87
Analgesia/Analjezi420
Anatomical correlation/Anatomik korelasyon16
Antenatal care/Doğum öncesi bakım328
Anthropometric characteristics/Antropometrik özellikler40
Antiemetics/Antiemetikler462
Antigen/Antijen520
Antioxidant/Antioksidan60
Anxiety/Anksiyete414
Apelin 13/Apelin 13233
Arch dimensions/Ark boyutları46
ARI/ARI335
Arterial stiffness/Arter sertliği495
Atherosclerosis/Ateroskleroz386
Atherosclerotic load/Ateroskleroz400
Attitude/Tutum310
Autologous tissue transfer/Otolog doku transferi136
Awareness/Farkındalık114
Bad breath/Ağız kokusu282
Basophil/Bazofil108
Beck Anxiety Inventory/Beck Anksiyete Envanteri414
Behavioral/Davranışsal310
Biodentine/Biodentine475
Body mass index (BMI)/Beden kitle indeksi (BKİ)515
Brochure-based information/Broşür bazlı bilgilendirme259
Bulkfill composite/Bulkfill kompozit31
C-reactive protein/C-reaktif protein208
CAD/CAM/CAD/CAM393
Calcium hydroxide/Kalsiyum hidroksit321
Calcium hydroxide/Kalsiyum hidroksit442
Cardiovascular disease/Kardiovasküler hastalık386
Carotid artery disease/Karotid arter hastalığı108
Carotid artery/Karotis arter386
CBCT/CBCT16
CBCT/KIBT148
Centering ability/Merkezleme kabiliyeti343
Central corneal thickness (CCT)/Santral kornea kalınlığı (SKK) 515
Cervical premalign lesions/Servikal premalign lezyon227
Child/Çocuk406
Children/Çocuklar495, 515
Choledocholithiasis/Safra yolu taşı87
Chronic myeloid leukemia/Kronik miyeloid lösemi469
Cigarette/Sigara361
Cold knife conization/Soğuk konizasyon227
Colposcopy/Kolposkopi227
Community-acquired pneumonia/Toplum kökenli pnömoni155
Complementary and supportive practices/Tamamlayıcı ve destekleyici uygulama406
Complementary medicine/Tamamlayıcı tıp349
Complete blood count/Tam kan sayımı373
Composite repair/Kompozit tamir31
Computer aided presentation/Bilgisayar destekli sunum259
Cone-beam computed tomography/konik ışınlı bilgisayarlı tomografi1, 141
Corneal pachymetry/Korneal pakimetri80
Coronavirus disease/Koronavirüs hastalığı 2019208
COVID-19/COVID-19125, 414
Cranial cerebral venous sinus thrombosis/Kraniyal venöz sinüs trombozu355
Cytotoxicity/Sitotoksisite53
Dental age/Dental yaş275
Dental care/Diş bakımı125
Dental health education/Dental sağlık eğitimi259
Dental implant/Diş implantı148
Dental pain/Diş ağrısı406
Dental settings/Dental işlemler414
Dentistry/Diş hekimliği125
Diabetes mellitus/Diabetes mellitus74, 80, 488
Diabetes/Diyabet296
Diabetic foot/Diyabetik ayak400
Diabetic retinopathy/Diyabetik retinopati80
Diffusion/Difüzyon442
Distal end of the humerus/Humerus distal ucu367
Dry bone/Kuru kemik367
Early childhood caries/Erken çocukluk çağı çürüğü259
Educational quality/Eğitim kalitesi188
Emergencies/Aciller435
Emergency medicine/Acil tıp155
Enamel matrix derivatives/Mine matriks türevleri200
End-stage renal disease/Son dönem böbrek yetmezliği386
Endocrown/Endokron393
Endodontic regeneration/Endodontik rejenerasyon188
Endodontics/Endodonti182, 435
Endotoxemia/Endotoksemi240
Energy drinks/Enerji içeceği24
Eosinophil/Eozinofil108
Epidural fibrosis/Epidural fibrozis427
Erythrocyte indices/Eritrosit indeksleri355
Exercise/Egzersiz60
Facial soft tissue/Yüz yumuşak dokusu247
Fainting/Bayılma373
Femtosecond laser/Femtosaniye lazer335
Ferritin/Ferritin208
Fiber post/Fiber post182
Fibroblast growth factor/Fibroblast büyüme faktörü427
Fibroblasts/Fibroblastlar200
Flexural strength/Düşük ısı bozunması448
Folic acid/Folik asit240
Foot/Ayak40
Footprint analysis/Ayak izi analizi40
Forensic dentistry/Adli diş hekimliği275
Forensic psychiatry/Adli psikiyatri220
Fractal analysis/Fraktal analiz303
Fracture strength/Kırılma dayanımı393
Gender/Cinsiyet247
Gestational age/Gebelik yaşı445
Gingival crevicular fluid/Dişeti oluğu sıvısı488
Glass carbomer/Cam karbomer24
Glass ionomer/Cam iyonomer24
Glide path/Rehber yol343
Guided tissue regeneration/Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu200
Halitosis/Halitozis282
Hand-wrist/El-bilek168
HbA1c/HbA1c74
HDL/HDL74
Head and neck cancer/Baş ve boyun kanserleri291
Health/Sağlık361
Healthcare worker/Sağlık çalışanı125
Hemoglobin A1c/Hemoglobin A1c80
High fat diet/Yüksek yağ içerikli diyet101
Hook plate/Hook plate509
Hypericaceae/Hypericaceae269
Hypericum perforatum/Hypericum perforatum269
Hypertension/Hipertansiyon495
Impacted tooth/gömülü diş1
Infantile colic/İnfantil kolik349
Inflammation/Enflamasyon208, 233
iNOS/iNOS101
Intercanine distance/İnterkanin mesafe46
Interleukin/İnterlökin488
Intermolar distance/İntermolar mesafe 46
Intracanal/Kök kanal442
Intracardiac/İntrakardiyak502
Intraocular pressure (IOP)/Göz içi basıncı (GİB) 515
Irrigation/Irrigasyon321
Keratinocyte/Keratinosit214
Kidney injury/Böbrek hasarı
Knowledge/Bilgi310
Labial adhesion/Labial adezyon254
Laminectomy/Laminektomi427
Lesion/Lezyon1
Lingual/Lingual148
Lipid peroxidation/Lipid peroksidasyonu60
Liver steatosis/Karaciğer yağlanması101
Long-term outcomes/Uzun dönem sonuçlar509
Low-thermal degradation/Eğilme dayanımı448
LPS/LPS240
Magnesium level/Magnezyum düzeyi155
Major molecular response/Majör moleküler yanıt469
Malignancy risk/Malignite riski175
Malocclusion/Maloklüzyon162
Management/Yaklaşım282
Mandible/Mandibula148
Mandibular molars/Mandibular azı dişler16
Mass/Kitle502
Maxillary hypoplasia/Maksilla hipoplazisi162
Maxillofacial surgery/Maksillofasiyal cerrahi462
Mean corpuscular hemoglobin concentration/Ortalama korpüsküler hemoglobin konsantrasyonu373
Mean platelet volume/Ortalama platelet volümü373
Medicament/Medikamenti442
Melatonin/Melatonin60, 291
Microleakage/Mikrosızıntı475
Microshear bond strength/Mikroshear bağlanma dayanımı31
Missed diagnosis/Gereksiz tedavi227
Molecular follow-up/Moleküler takip469
Monobond Etch & Prime/Monobond Etch & Prime335
Monolithic zirconia/Monolitik zirkonya448
Mortality/Mortalite155
MTA/MTA475
Neutrophillymphocyte ratio/Nötrofillenfosit oranı208
Niacin/Niasin60
Non-contact air puff tonometer (NCT)/Non-kontakt hava üflemeli tonometre (NKT) 515
Obese/Obez515
Obesity/Obezite495
Obstetric outcome/Obstetrik sonuçlar328
Older adults/Yaşlı erişkin247
OneCurve/OneCurve67
Optical coherence tomography/Optik kohorens tomografi80
Oral hygiene/Oral hijyen296
Oral lesion/Oral lezyon175
Oral malignancy/Oral malignite175
Orbit vector/Orbit vektör162
Orthodontic experience/Ortodontik deneyim168
Orthognathic surgery/Ortognatik cerrahi420
Osteometry/Osteometr367
Osteoporosis/Osteoporoz303
Outpatient ERCP/Ayaktan ERCP87
Overtreatment/Atlanmış tanı227
Overweight/Fazla kilolu515
Oxidative damage/Oksidatif hasar233
Pain/Ağrı420
Palatal expansion technique/Palatal ekspansiyon tekniği141
Panoramic/Panoramik303
Paracetamol/Parasetamo462
Parathyroid glands/Paratiroid bezi10
Parathyroidectomy/Paratiroidektomi10
Parent/Ebeveyn406
Partially stabilized zirconia/Parsiyel stabilize zirkonya335
Pediatric dentistry/Pediatrik diş hekimliği53
PEEK/PEEK194
Periodontal disease/Periodontal hastalık114, 296
Periodontal health/Periodontal sağlık310
Periodontal ligament/Periodontal ligament200
Periodontitis/Periodontitis488
Perpetrator/Fail220
Pet attitude scale/Evcil hayvan tutum ölçeği94
pH/pH442
Phenolphthalein/Fenolftalein442
Pirfenidone/Pirfenidone427
Post retention/Post retansiyonu182
Postoperative nausea and vomiting/Postoperatif bulantı-kusma462
Postural control/Postüral kontrol40
Pre-adipocyte cell culture/Preadiposit hücre 
kültürü136
Pregnancy/Gebelik114, 310, 445
Preterm labor/Erken doğum114
Preventive dentistry/Koruyucu diş hekimliği259
Procalcitonin/Prokalsitonin208
Prognosis/Prognoz469
ProTaper Universal F2/ProTaper Universal F267
Proton pump inhibitors/Proton pompa inhibitörü303
Psychological stress/Psikolojik stres125
Pull-out test/Çekme testi182
Pulpitis/Pulpit435
Questionnaires/Anketler114
Radiography/Radyografi303
Radiotherapy/Radyoterapi291
Radix entomolaris/Radix entomolaris16
Rat/rat279
Rat/Sıçan101, 240, 279
Reactive oxygen species/Reaktif oksijen ürünleri53
Reciprocating motion/Resiprok eğe343
Refugees/Mülteciler328
Regenerative endodontic treatment/Rejeneratif endodontik tedavi188
Reliability/Güvenirlik94
Resin cement/Rezin siman182, 194
Retrospective/Retrospektif220
Root canal configuration/Kök kanal konfigürasyonu16
Root canal/Kök kanalı321
Root resorption/Kök rezorpsiyonu321
Rotavirus/Rotavirus520
sAKI/sABH279
Saliva/Tükürük291
SARS-CoV-2/SARS-CoV-2435
Secondary hyperparathyroidism/Sekonder hiperparatiroidi10
Self-cured adhesive/Adezivler31
Sepsis/Sepsis240, 279
Serum ferritin/Serum ferritin373
Shaping ability/Şekillendirme yeteneği67
Shear bond strength/Makaslama bağlanma dayanımı194
Sinus sagittalis superior/Süperior sagittal sinüs355
Smoking/ Sigara488
Socio-demographic/Sosyo-demografik310
Sonic/Sonik321
Speckle tracking carotid strain/Benek izleme karotis gerilme386
St John’s Wort/St John’s Wort269
Stem cell/Kök hücre214
Stool/Dışkı520
Student/Öğrenci361
Surface hardness/Yüzey sertliği24
Surgery/Cerrahi502
Surgical treatment/Cerrahi tedavi254
Test/Test520
Thiamin/Tiamin279
Third molar index/Üçüncü molar indeksi275
TNBS/TNBS233
Tobacco/Tütün361
Tooth extraction/Diş çekimi269
Toothpaste/Diş macunu53
Transcerebellar diameter/Transserebellar çap445
Transforming growth factor/Dönüştürücü büyüme faktörü427
Transmetatarsal amputation/Transmetatarsal ampütasyon400
Transportation/Transportasyon343
Transverse sinus thrombosis/Transvers sinüs trombozu355
Treatment/Tedavi282
Triglyceride-glucose index/Trigliserit-glukoz indeksi74
Triglyceride-HDL ratio/Trigliserit/HDL oranı74
Triglyceride/Trigliserit74
Turkey/Türkiye275
Turkish version/Türkçe versiyonu94
Twisted File Adaptive SM2/Twisted File Adaptive SM267
Ulcerative colitis/Ülseratif kolit233
Ultrasonic/Ultrasonik321
Ultrasonography/Ultrasonografi386
UVB/UVB214
Validity/Geçerlik94
Vascular/Vasküler148
Vasculitis/Vaskülit108
Vasovagal syncope/Vazovagal senko373
Venous infarct/Venöz enfarkt355
Vertebral maturation/Vertebral maturasyon168
Victim/Mağdur220
Vitamin B1/Vitamin B1279
Vitamin B9/Vitamin B9240
Waterpipe/Nargile361
WaveOne Gold Primary/WaveOne Gold Primary67
Wound healing/Yara iyileşmesi269
Young permanent teeth/Genç Daimi Diş475
YouTube/YouTube188