Indexs

2021 Subject Index

Meandros Med Dent J 2021;22(3):0-0

25-hidroksivitamin D/25-hydroxyvitamin D203
3D İnsan Anatomi Uygulaması/
3D Human Anatomy Application105
Admission/Yatış309
Air-abrasion/Kumlama148
Air-abrasive powder/Aşındırıcı toz291
Anatomy education/Anatomi eğitimi105
Anemia/Anemi57
Angled implant placement/
Açılı implant yerleşimi1 *suppl (119)
Antioxidant/Antioksidan177
Anxiety/Anksiyete1 *suppl (35), 252
Attitudes/Davranışlar1 *suppl (62)
Benign prostatic hyperplasia/
Benign prostat hiperplazisi47
Bibliometri/Bibliyometrik1 *suppl (8)
Bilateral cataract surgery/
Bilateral katarakt cerrahisi252
Biometric Data/Biyometrik veri18
Brucellosis/Bruselloz63
Bruxism/Bruksizm38
Caregivers/Bakım personeli1 *suppl (94)
Cavity disinfection/Kavite dezenfeksiyonu1 *suppl (1)
CBCT/KIBT77, 1 * suppl (70)
CE-Chirp ABR/CE-Chirp ABR235
Ceramics/Seramik134
Cerebral palsy/Serebral palsi1 *suppl (24)
Childhood/Çocukluk çağı63
Children/Çocuklar57
Chlorhexidine/Klorheksidin1 *suppl (1)
Chronic periodontitis/Kronik periodontitis242
Chronic subdural haemorrhage/
Kronik subdural kanama210
Citation analysis/Atıf analizi1 *suppl (8)
Classification/Sınıflandırma1 *suppl (50)
Click ABR/Click ABR235
Clinic/Klinik1
Clinical characteristics/Klinik özellikler63
CM-Wire/CM-Wire157
Cognitive impairment/Bilişsel bozulma187
Color/Renk134
Complete blood count/Tam kan sayımı203
Complication/Komplikasyon210
Compomer/Kompomer1 *suppl (102)
Cone-beam computed tomography/
Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi7, 1 *suppl (50), 
                                                                 1 *suppl (85), 229, 263
Conservative treatment/Konservatif tedavi274
Coronavirus/Koronavirüs1 *suppl (62)
COVID-19 outbreak/COVID-19 salgını324
COVID-19/COVID-1969
Cytokines/Sitokinler53
Dementia/Demans187
Demographic and health surveys/
Demografik ve sağlık anketleri214
Dental anxiety/Dental anksiyete18, 1 *suppl (35)
Dental caries/ Diş çürükleri214
Dental education/Diş hekimliği eğitimi125
Dental fear/Dental korku1 *suppl (35)
Dental students/Diş hekimliği öğrencileri125
Dental/Dental1 *suppl (77)
Dentigerous cysts/Dentijeröz kistler116
Dentistry/Diş hekimliği69, 1 *suppl (35), 1 *suppl (62)
Depressive symptoms/Depresif belirtiler324
Diagnostic accuracy/Tanısal doğruluk1 *suppl (85)
Diastema/Diastema1 *suppl (77)
Disabled persons/Engelli bireyler1 *suppl (94)
Drooling/Salya akıtma1 *suppl (24)
Dynamic navigation system/
Dinamik navigasyon sistemi1 *suppl (119)
Dysphagia/Disfaji1 *suppl (24)
Education/Eğitim69, 93, 1 *suppl (35)
Electrodermal activity/Elektrodermal aktivite18
ELISA/ELISA140
Enteral nutrition/Enteral nutrisyon28
Enucleation/Enükleasyon116
Epidemiology/Epidemiyoloji63
Esthetics/Estetik1 *suppl (77)
Experimental epilepsy/Deneysel epilepsi177
Eye health/Göz sağlığı93
Ferritin/Ferritin203
Folate/Folat57
Folic acid/Folik asit203
Free-hand method/Serbest el yöntemi1 *suppl (119)
Fundic gland polyp/Fundik gland polibi172
Galvanic skin response/Galvanik deri yanıtı18
Gastrostomy/Gastrostomi28
General anesthesia/Genel anestezi282
Gingival crevicular fluid/
Diş eti oluğu sıvısı1 *suppl (110)
Glass carbomer cement/
Cam karbomer siman1 *suppl (102)
Glass ionomer cement/
Cam iyonomer siman1 *suppl (102)
Gluconate/Glukonat 1 *suppl (1) 
Headache/Baş ağrısı203
Health/Sağlık93
Helicobacter pylori/Helicobacter pylori172
Histology/Histoloji301
Human anatomy models/İnsan anatomisi modelleri105
Human anatomy/İnsan anatomisi105
Hydrothermal aging/Hidrotermal yaşlanma291
Hyperplastic polyp/Hiperplastik polip172
Hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis/Hipertrigliseridemi ilişkili akut pankreatit274
Image analysis/Görüntü analizi263
Impacted tooth/Gömülü diş116, 263
Implant accuracy/İmplant doğruluğu1 *suppl (119)
Indication/Endikasyon309
Infections/Enfeksiyon1 *suppl (62)
Inguinal hernia/İnguinal herni224
Instron/İnstron157
Intensive care unit/Yoğun bakım ünitesi309
Intensive care/Yoğun bakım28
Interleukin-11/İnterlökin-11242
Interleukin-37/İnterlökin-371 *suppl (110)
Interleukin-6/İnterlökin-6140
Internet addiction/İnternet bağımlılığı324
Intra-ventricular haemorrhage/İntraventriküler kanama210
ISI web of knowledge/ISI web of knowledge1 *suppl (8)
Jaw cysts/Çene kistleri116
Knowledge/Bilgi93, 1 *suppl (62)
Lactobacillus/Lactobacillus sp.1 *suppl (1)
Laparoscopic inguinal hernia repair/Laparoskopik kasık fıtığı onarımı224
Leukemia inhibitory factor/Lösemi inhibitör faktör242
Lymphocytes/Lenfositler47
Lytic bone lesion/Litik kemik lezyonu196
M-Wire/M-Wire157
Mandibular canal/Mandibular kanal1 *suppl (85)
Mandibular condyle/Mandibular kondil229
Marginal bone loss/Marjinal kemik kaybı85
Marsupialisation/Marsupiyalizasyon116
Mastoid triangle/Mastoid üçgen317
Maxillary sinus/Maksiller sinüs1 *suppl (50)
MDP/MDP148
Medical education/Tıp eğitimi105
Melatonin/Melatonin177
Mental well-being/Mental sağlık125
Monolithic zirconia/Monolitik zirkonya148, 291
Multiple myeloma/Multipl miyelom196
Nasopharyngeal airway/Nazofaringeal havayolu7
Neurocognitive tests/Nörobilişsel testler187
Neutrophils/Nötrofiller47
Newborn/Yenidoğan309
Non-surgical periodontal treatment/
Cerrahi olmayan periodontal tedavi1 *suppl (41)
Oncostatin M/Onkostatin M242
Open prostatectomy/Açık prostatektomi47
Oral health/Ağız sağlığı1 *suppl (24), 1 *suppl (94), 214
Oral hygiene/Ağız hijyeni1 *suppl (94), 214
Oral lesions/Oral lezyonlar301
Oral surgery/Çene cerrahisi1 *suppl (70)
Oropharyngeal airway/Orofaringeal havayolu7
Orthodontics/Ortodonti1 *suppl (70)
Oxidative stress/Oksidatif stres1 *suppl (41), 177
Ozone/Ozon1 *suppl (1)
Öktem verbal memory processes test/Öktem sözel bellek süreçleri testi187
Pain/Ağrı252
Panthenol/Panthenol53
Pantothenic acid/Pantotenik asit53
Pantothenol/Pantotenol53
Paracetamol/Parasetamol282
Pathology/Patoloji301
Patient experience/Hasta deneyimi18
Percutaneous endoscopic gastrostomy/
Perkütan endoskopik gastrostomi28
Periodontal therapy/Periodontal tedavi242
Periodontal treatment/Periodontal tedavi1 *suppl (110)
Periodontitis/Periodontit140
Periodontitis/Periodontitis1 *suppl (41), 1 *suppl (110)
Perioperative process/Perioperatif süreç252
Physical activity/Fiziksel aktivite324
Platelet rich plasma/Plateletten zengin plazma116
Postoperative pain/Postoperatif ağrı282
Prevalence/Prevalans301
Primary molar teeth/Süt molar diş1 *suppl (102)
Primer/Primer148
Prognostic factors/Prognostik faktörler196
Prostate cancer/Prostat kanseri47
Prosthetic rehabilitation/Protetik rehabilitasyon85
Pterygomaxillary disjunction/
Pterygomaksiller ayrılma32
PTZ/PTZ177
Questionnaire/Anket125
Rapid maxillary expansion/Hızlı üst çene genişletme77
Rare factor deficiencies/Nadir faktör eksiklikleri1
Rat/Sıçan177
Rational drug usage/Akılcı ilaç kullanımı93
Resin cement/Rezin siman134, 148
Restoration/Restorasyon1 *suppl (102)
Restorative materials/Restoratif materyaller164
Retrospective study/Retrospektif çalışma301
Root canal treatment/Kök kanal tedavisi282
Root resorption/Kök rezorpsiyonu77
Saliva/Tükürük140
SARME/SARME32, 1 *suppl (70)
Scaling instruments/Kazıma aletleri291
Segmentation/Bölütleme263
Sexual dimorphism/Seksüel dimorfizm317
Sinus floor augmentation/
Sinüs tabanı ogmentasyonu1 *suppl (50)
Skeletal pattern/İskelet yapısı7
Skull/Kafatası317
Soft tissue projection/
Yumuşak doku projeksiyonu1 *suppl (70)
Soft tissue-implant interactions/
Yumuşak doku-implant etkileşimleri85
Streptococcus mutans/
Streptococcus mutans1 *suppl (1)
Streptozotocin/Streptozotosin53
Stress/Stres38
Student/Öğrenci93
Surface roughness/Yüzey pürüzlülüğü164
Surgery-assisted maxillary expansion complications/Cerrahi destekli maksiller genişletme komplikasyonları32
Surgery/cerrahi1
Swallowing disorders/Yutma bozuklukları1 *suppl (24)
Swallowing/Yutma1 *suppl (24)
Temporal bone/Temporal kemik317
Temporomandibular joint/
Temporomandibular eklem229
Tenoxicam/Tenoksikam282
Term/Term309
Therapeutic plasma exchange/
Terapötik plazma değişimi274
Thermal treatment/Isıl işlem157
Thiol/disulphide homeostasis/
Tiyol/disülfid homeostazı1 *suppl (41)
Third molar surgery/Üçüncü molar cerrahi18
Three-dimensional imaging/
Üç boyutlu görüntüleme1 *suppl (85)
Toothbrushing/Diş fırçalama164, 214
Topical anesthesia/Topikal anestezi252
Total hearing loss/Total işitme kaybı235
Totally extraperitoneal repair/
Total ekstraperitoneal onarım224
Transabdominal preperitoneal repair/
Transabdominal preperitoneal onarım224
Treatment/Tedavi1
Turkey/Türkiye1 *suppl (8)
Ultrasonography/Ultrasonografi38
Unilateral/Tek taraflı235
University student/Üniversite öğrencisi324
Vertical root fracture/Dikey kök kırığı157
Vitamin B12/B12 vitamini203
Vitamin D level/D vitamini düzeyi196
Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale/
Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği125