Other

2018 Subject Index

Meandros Med Dent J 2018;19(4):0-0

Rapid maxillary expansion/Hızlı maksiller ekspansiyon39
Pain/Ağrı39
Orthodontic appliance/Ortodontik aparey39
Pneumatized articular eminence/Pnömatize artiküler eminens45
Maxillofacial surgery/Maksillofasiyal cerrahi45
Temporomandibular joint surgery/Temporomandibular eklem cerrahisi45
Calcium hydroxide/Kalsiyum hidroksit49
Dental pulp cavity/Diş pulpa boşluğu49
Endodontics/Endodonti49
Laser/Lazer49
Ultrasonic/Ultrasonik49
Ankylosing spondylitis/Ankilozan spondilit57
Depression/Depresyon57
Coping/Başa çıkma57
Problem solving/Problem çözme57
Anxiety/Anksiyete57
Second gas effect/İkinci gaz etkisi64
Nitrous oxide/Nitröz oksit64
Sevoflurane/Sevofluran64
Single breath induction/Tek soluk indüksiyonu64
Periodic fever/Periyodik ateş71
Tonsillectomy/Tonsillektomi71
PFAPA/PFAPA71
Hemorrhage disorder/Kanama diyatezi75
Children/Çocuklar75
Hemophilia C/Hemofili C75
Pseudothrombocytopenia/Pseudotrombositopeni79
Hepatitis A virus infection/Hepatitis A virüs enfeksiyonu79
Glycoprotein/Glikoprotein79
Ethylenediaminetetraacetic acid/Etilen diamin tetra asetik asit79
Steroid/Steroid82
Autoimmune hemolytic anemia/Otoimmün hemolitik anemi82
Mycophenolate mofetil/Mikofenolat mofetil82
Gallbladder/Safra kesesi86
Perforation/Perforasyon86
Cholecystitis/Kolesistit86
Lymphangioma/Lenfanjiom91
Calvarium/Kalvaryum91
Age/Yaş91
Cranioplasty/Kraniyoplasti91
Epidermal growth factor receptor inhibitors/Epidermal büyüme faktörü reseptörü inhibitörleri95
Radiotherapy/Radyoterapi95
Chemoterapy/Kemoterapi95
Biostimulation/Biyostimülasyon99
Low level laser/Düşük doz lazer99
Orthodontics/Ortodonti99
Vitamin D/D vitamini106
Infertility/İnfertilite106
In vitro fertilization/İn vitro fertilizasyon106
Gonial angle/Gonial açı111
Antegonial angle and depht/Antegonial açı ve derinlik111
Ramus height and width/Ramus yüksekliği ve genişliği111
Dentate/Dişli111
Age/Yaş111
Tooth injuries/Diş yaralanmaları121
Soft tissue injuries/Yumuşak doku yaralanmaları121
Child/Çocuk121
XP-Endo Finisher/XP-Endo Finisher127
Passive ultrasonic irrigation/Pasif ultrasonik irrigasyon127
Sonic irrigation/Sonik irrigasyon127
Apical extrusion/Apikal ekstrüzyon127
Digital radiography/Dijital radyografi132
Root canal obturations/Kök kanal dolgusu132
Metapex®/Metapex®132
Ultrasonic aid/Ultrasonik aktivasyon132
Hierarchical/Aşamalı138
Non-hierarchical/Aşamalı olmayan138
Fuzzy model/Bulanık model138
Classification/Sınıflandırma138
Simulation/Simülasyon138
Hypertension/Hipertansiyon138
Functional laterality/Fonksiyonel lateralite147
Impacted/Gömülü147
Tooth extraction/Diş çekimi147
Color stability/Renk stabilitesi153
Surface roughness/Yüzey pürüzlülüğü153
Polishing/Polisaj153
CAD-CAM ceramic/CAD-CAM seramikleri153
Ozone/Ozon160
Diode laser/Diod lazer160
Wound healing/Yara iyileşmesi160
Rat/Rat160
Therapy/Terapi160
Soft tissue/Yumuşak doku tedavisi160
Orbita/Orbita168
Relapse/Relaps168
Acute lymphoblastic leukemia/Acute lymphoblastic leukemia168
Cardiac tumors/Kalp tümörleri171
Papillary fibroelastoma/Papiller fibroelastom171
Embolism/Embolizm171
Shprintzen-Goldberg syndrome/Shprintzen-Goldberg sendromu175
Dolichocephaly/Dolikosefali175
Craniosynostosis/Kraniosinostoz175
Extracranial meningioma/Ekstrakraniyal meningiom178
Scalp/Skalp178
Tumor/Tümör178
Thyroid surgery/Tiroid cerrahisi182
Cutaneous fistula/Deri fistülü182
Complication/Komplikasyon182
Cerebral sinus venous thrombosis/Serebral sinüs ven trombozu185
Symptoms/Semptomlar185
Etiological factors/Etiyolojik faktörler185
Cardio-oncology/Kardiyo-onkoloji192
Pycnogenol/Pycnogenol192
S100A1/S100A1192
Troponin I/Troponin I192
Temporomandibular joint/Temporomandibüler eklem198
Platelet rich plasma/Trombositten zengin plazma198
Osteoarthritis/Osteoartrit198
Alopecia areata/Alopesi areata205
Oxidative stress/Oksidatif stres205
Thiol-disulphide homeostasis/Tiyol/disülfid hemostazı205
Robotic rehabilitation/Robotik rehabilitasyon211
Cerebral palsy/Serebral palsi211
Gross motor function classification system/Kaba motor fonksiyon sınıflama sistemi211
Tooth extraction reasons/Diş çekimi nedenleri219
Caries/Çürük219
Periodontal disease/Periodontal hastalık219
Dental anxiety/Dental anksiyete226
Periodontal status/Periodontal durum226
Modified Dental Anxiety scale/Modifiye Dental Anksiyete ölçeği226
Bonding/Bağlanma233
Citric acid/Sitrik asit233
Ethylenediaminetetraacetic acid/Etilendiamintetraasetik asit233
Root canal therapy/Kök kanal tedavisi233
Peracetic acid/Perasetik asit233
Intraoral scanner/Ağız içi tarayıcı240
Digital impression/Dijital ölçü240
Internal fit/Internal uyum240
Prevalence/Yaygınlık247
Parafunctional habits/Parafonksiyonel alışkanlıklar247
Temporomandibular joint disorders/Temporomandibular eklem bozuklukları247
Synovial cyst/Sinovyal kist254
Drop foot/Düşük ayak254
Peroneal nerve palsy/Peroneal sinir felci254
Kimura’s disease/Kimura hastalığı259
Head and neck/Baş ve boyun259
Neck mass/Boyun kitlesi259
Poland syndrome/Poland sendromu265
Pregnancy/Hamilelik265
Preterm/Preterm265
Allergen-specific/Allerjen spesifik268
Immunotherapy/İmmünoterapi268
Familial Mediterranean Fever/Ailesel Akdeniz Ateşi268
Fibrous dysplasia/Fibröz displazi272
Cone beam computed tomography/Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi272
Ground glass/Buzlu cam272
Panoramic radiography/Panoramik radyograf272
Ankaferd blood stopper/Ankaferd kanama durdurucu276
Bleeding/Kanama276
Bleeding control/Kanama kontrolü276
Antithrombotic therapy/Antitrombotik tedavi276
Quality of life/Yaşam kalitesi283
Dental caries/Diş çürüğü283
CPQ8-10/CPQ8-10283
Endodontics/Endodonti289
Enterococcus faecalis/Enterococcus faecalis289
Lasers photodynamic therapy/Lazerler fotodinamik terapi289
Discoloration/Renklenme296
MTA Plus/MTA Plus296
NeoMTA Plus/NeoMTA Plus296
Spectrophotometer/Spektrofotometre296
Antioxidant capacity/Antioksidan kapasite302
Cell culture/Hücre kültürü302
Flowable composite/Akıcı kompozitler302
Oxidative stress/Oksidatif stres302
Concha bullosa/Konka bulloza310
Nasal septal deviation/Nazal septum deviasyonu310
Maxillary sinus mucosal thickening/Maksiller sinüs mukozal kalınlaşması310
Odontogenic lesions/Odontojenik lezyon310
Cone beam computed tomography/Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi310
Video poster/Video poster317
Oral presentation/Oral presentation317
E-poster/E-poster317
Beta-hydroxy-beta-methyl butyrate/Beta-hidroksi-beta-metil butirat321
Anastomosis/Anastomoz321
Nutrition/Nütrisyon321
Spinal fusion/Omurga füzyonu328
Spinal surgery/Omurga cerrahisi328
Pain/Ağrı328
Disability/Sakatlık328
Spondylolisthesis/Spondilolistezis328
Electroencephalogram/Elektroensefelogram336
Discrete wavelet transformation/Ayrık dalgacık dönüşümü336
Principal component analysis/Temel bileşenler analizi336
Independent component analysis/Bağımsız bileşen analizi336
Support vector machine/Destek vektör makinesi336
Linear discriminant analysis/Doğrusal ayırma analizi336
Rheumatoid arthritis/Romatoid artrit345
Trabecular bone/Trabeküler kemik345
Cone beam computed tomography/Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi345
Fractal analysis/Fraktal analiz345
Empyema/Ampiyem352
Streptococcus pyogenes/Streptococcus pyogenes352
Fibrinolytic therapy/Fibrinolitik tedavi352
Child/Çocuk352
Insulinoma/İnsülinoma357
Hypoglycemia/Hipoglisemi357
Acute symptomatic seizure/Akut semptomatik nöbet357
Trichotillomania/Trikotilomani360
Very late onset/Çok geç başlangıç360
Comorbidity/Eştanı360