Original Article

The Distribution of Hepatitis C Virus Genotypes in Patients with Chronic Hepatitis C Infection

10.4274/meandros.2492

  • Sevin Kırdar
  • Mehmet Hadi Yaşa
  • Neriman Aydın
  • Berna Gültekin Korkmazgil
  • Şerife Barçın Öztürk
  • İmran Kurt Ömürlü

Received Date: 16.12.2015 Accepted Date: 19.12.2015 Meandros Med Dent J 2015;16(3):108-113

Amaç:

Hepatit C virüsü (HCV), kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinoma yol açarak dünya çapında önemli bir sağlık sorunu olmaktadır. Dizi analizi çalışmaları ile HCV’nin 7 genotipi ve 100’den fazla alt tipi olduğu ortaya konmuştur. HCV genotip 1’in genotip 2 ve 3’e göre daha ciddi hastalık yaptığı ve tedaviye kalıcı yanıtın daha az olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, kronik hepatit C hastalarında genotip dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler:

Çalışmaya, Ağustos 2007-Aralık 2010 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında, anti-HCV ve HCV-RNA pozitif olarak saptanan toplam 50 kronik hepatit C’li hasta dahil edildi. Hasta örneklerinde anti-HCV ticari mikropartikül Enzyme-Linked immunosorbent assay test kiti ile (Murex anti-HCV, UK), otomatize sistemde (Grifols Triturus, İspanya) araştırıldı. HCV-RNA düzeyleri, real-time polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile iki ayrı sistem (Rotor-Gene 6000, Corbett Research, Amerika ve Cobas Tagman, Roche Diagnostic, Amerika) kullanılarak çalışıldı. HCV genotip tayini, virüs genomundaki 5’UTR bölgesinin amplifikasyon ürünlerinin ters hibridizasyonu temeline dayanan ticari HCV-TS test kiti (AB analytica, İtalya) ile yapıldı.

Bulgular:

Çalışmaya alınan toplam 50 hastanın 27’si (%54) kadın, 23’ü (%46) erkek olup yaş ortalaması 59,92±13,02’dir. Hastalarda HCV genotipleri, 36’sında (%72) genotip 1b, dokuzunda (%18) genotip 1a, birinde (%2) genotip 2b, birinde (%2) genotip 3 ve üç (%6) hastada ise genotip 1a ve 1b olarak belirlenmiştir. HCV genotipleri arasında HCV-RNA düzeyleri ve anti-HCV indeks değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05).

Sonuç:

Hastanemizde izlenen kronik HCV olgularında genotip 1b, ülkemizdeki önceki veriler ile uyumlu olarak en yüksek oranda saptanmıştır.

Keywords: Hepatitis C virus, genotype, HCV-RNA, anti-HCV

Full Text (Turkish)