Other

2017 Subject Index

Meandros Med Dent J 2017;18(3):0-0

2017 Subject Index

Abdominal pain/Karın ağrısı    58

Acute aortic dissections/Akut aort diseksiyonu    181

Acute gastroenteritis/Akut gastroenterit    86

Adenovirus/Adenovirus    86

Aged/Yaşlı    134

Aortic coarctation/Aort koarktasyonu    219

Approximal caries/Aproksimal çürük    108

Atypical femoral fracture/Atipik femur fraktürü    139

Bad breath/Kötü kokulu nefes    164

Behçet disease/Behçet hastalığı    215

Bibliometric analysis/Bibliyometrik analiz    96

Bioethics/Biyoetik    72

Bisphosphonate/Bifosfonat    139

Bruxism/Bruksizm    47

Bulk fill composites/Bulk fill kompozit    199

Candida albicans/Candida albicans    194

Cauda equina syndrome/Kauda ekina sendromu    144

Cemental tear/Semental ayrılma    115

Cephalometrics/Sefalometri    120

Child psychiatry/Çocuk psikiyatrisi    171

Child/Çocuk    171

Children/Çocuklar    130

Chilhood diarrhea/Çocukluk çağı ishalleri    86

Chronic alcoholism/Kronik alkolizm    222

Chronic periodontitis/Kronik periodontitis    47

Citation/Atıf    96

Class 1 malocclusion/Sınıf 1 maloklüzyon    68

Clear tray/Şeffaf plak    68

Clinic medical/Genel tıp    76

Color change/Renk değişimi    199

Color stability/Renk stabilitesi    206

Computed tomography/Bilgisayarlı tomografi    33

Cone beam computed tomography/Konik ışınlı

bilgisayarlı tomografi    65

Cone beam computerized tomography/Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi    108

Conservative/Konservatif    148

Crowded/kalabalık    27

Dandy-Walker malformation/Dandy-Walker malformasyonu    219

DeBakey classification/DeBakey sınıflaması    181

Deciduous teeth/Süt dişi    80

Dens invaginatus/Dens invajinatus    65

Dental anomalies/Dental anomaliler    130

Dental/Dental    189

Dentine sensivity/Dentin hassasiyeti    1

Depth measurement/Derinlik ölçümü    108

Diagnosis/Tanı    55

Disability/Özürlülük    171

Discharged/Taburculuk    177

Divergence/Diverjans    120

Elderly/Yaşlı    158

Electrodiagnosis/Elektrodiagnoz    222

Emergency department/Acil servis    27, 177

Emergency room/Acil servis    181

Endodontic treatment/Endodontik tedavi    65, 80

Endodontics/Endodonti    1

Epidemiology/Epidemiyoloji    189

Epidural lysis/Epidural lizis    144

Erythropoiesis/Eritropoez    8

Erzurum/Erzurum    20

Facial profile/Fasiyal profil    120

Familial Mediterranean Fever/Ailesel Akdeniz Ateşi    96

Fascioperichondrial flaps/Fasyoperikondriyal flep    90

Fibromyalgia syndrome/Fibromiyalji sendromu    47

Fracture/Fraktür    148

General anesthesia/Genel anestezi    134

Gillies method/Gillies metodu    226

Halitosis/Halitozis    164

Headache/Baş ağrısı    215

Helicopter ambulance/Helikopter ambulans    20

History/Tarihçe    76

HNPP/HNPP    222

Holdaway/Holdaway    120

Hyperamylasemia/Hiperamilazemi    58

Hypnosis/Hipnoz    76

Hypothalamic-pituitarygonadal axis/Hipotalamo-hipofizer-gonadal aks    13

Immunochromatographic/Immünokromotografik    86

Incomplete root development/Tamamlanmamış kök gelişimi    153

Injury/Yaralanma    189

Intracranial pressure/Intrakraniyal basınç    13

Laser/lazer    1

Loneliness/Yalnızlık    158

Macroamylasemia/Makroamilazemi    58

Maxillary lateral incisors/Maksiller lateral kesiciler    65

Maxillary midline diastema/Maksiller orta hat diasteması    68

Measurement methods/Ölçüm metodları    164

Medical board/Sağlık kurulu    171

Medical ethics/Tıbbi etik    72

Mortality/Mortalite    181

Nanocomposites/Nanokompozit    199

Necrotic immature teeth/Nekrotik açık apeksli diş    153

Newborn/Yenidoğan    219

Non-specific chest pain/Non-spesifik göğüs ağrısı    177

Odontoma/Odontoma    148

Orthodontic appliances/Ortodontik apareyler    194

Orthodontics/Ortodonti    148

Osteoporosis/Osteoporoz    139

Otoplasty/Otoplasti    90

Palatal expansion/Palatal ekspansiyon    194

Parkinson's disease/Parkinson hastalığı    134

Patient transportation/Hasta taşıma    20

Pediatric dentistry/Pedodonti    80

Periapical lesion/Periapikal lezyon    65

Pericarditis/Perikardit    61

Peripheral neuropathy/Periferik nöropati    222

Prevalence/Prevalans    115, 130, 189

Prohepcidin/Prohepsidin    8

Prominent ears/Belirgin kulak    90

Pulp treatment/Pulpa tedavileri    80

Radiography/Radyografi    115

Rapid maxillary expansion/Hızlı maksiller ekspansiyon    33

Rehabilitation/Rehabilitasyon    144

Resin cement/Rezin siman    206

Revascularization/Revaskülarizasyon    153

Rippled pattern/Rippled patern    211

Root canal disinfection/Kök kanal dezenfeksiyonu    1

Root resorption/Kök rezorpsiyonu    33

Sebaceoma/Sebaseoma    211

Semi-rapid maxillary expansion/Yarı hızlı maksiller ekspansiyon    33

Severe brain injury/Kafa travması    13

Sinus venous thrombosis/Sinus ven tromboz    215

Social environment/Sosyal çevre    158

Social isolation/Sosyal izolasyon    158

Soft tissue/Yumuşak doku    120

Spectrophotometer/Spektrofotometre    199

ST segment elevation/ST segment elevasyonu    61

Sternoclavicular joint/Sternoklavikular eklem    55

Surface roughness/Yüzey pürüzlülüğü    199

Surgery/Cerrahi    72

Temporomandibular joint disorders/Temporomandibular eklem hastalıkları    47

Teriparatide/Teriparatid    139

Thalassemia intermedia/Talasemi intermedia     8

Thalassemia major/Talasemi major    8

Thermal cycling/Termal siklus    206

Thickness/Kalınlık    120

Thrombolytic/Trombolitik    61

Trauma/Travma    189, 226

Triage/triaj    27

Troponin/Troponin    61

Tuberculosis/Tüberküloz    55

Verocay body/Verocay cismi    211

Zygomatic arch/Zigomatik ark    22